بـــــــــــــامداد

خبر های روز

Hacked By XwoLfTn

Hacked By XwoLfTn

Long life for Tunisia 
long life to Palestine

./Exit

 

بدرالدین خقانی فرمانده حملات تروریستی شبکه دهشت افگن حقانی که یک گروپ متحد شورشیان طالب است که در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد. شبکه حقانی در سدر فعالیت­های شورشی در افغانستان قرار دارد.

که مسؤل حملات دهشت افگنانه وسیع است،بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی موسس شبکه تروریستی حقانی است و نذرالدین و سراج الدین حقانی برادران وی میباشد که بر اساس فرمان  13224 کمیته 1267 تعزیرات سازمان ملل متحد شامل لیست سياه گردیده ­اند.

بدرالدین حقانی عضو شورای میرام شاه بوده که همه فعالیت­های شبکه حقانی را کنترول مینماید و در زمینه را اندازی حملات در مناطق شمال شرقی افغانستان با شورشیان و جنگجویان خارجی هم کاری مینماید.

 

وهمچنان آنها بدرالدین را مسؤل آدم ربائی در شبکه حقانی می داند، طوریکه در ماه نوامبر سال  2008 مسولیت ربودن دیوید رهاد گزارشگر نیویورک تایمز را که در سال 2009 موفق به فرار شد پذیرفته بود. که طی زمان اسارت گزارشگرمذکور بدرالدین حقانی به او فشار آورده بود تا وی  ویدیو­های را تهیه کند و نام­های را بنویسد که طی آن خواستار پول وتبادله زندانی­ها گردیده بود.

شمولیت وی در  لیست سیاه تحت فرمان 13224 همه دارائی و ملکیت بدرالدین حقانی را تحت حوزه قضائی ایالات متحده آمریکا مسدود ساخته و مانع انجام هر نوع معاملات مالی آمریکايیان که به نفح بدرالدین میباشد میگردد.

براي اطلاعات بيشتربه اين سايت مراجعه كنيد.

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=21218

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15118991,00.html

new semester Memory

I have called to my class mate and asked about the result of exam and he  told me  that fifteen students had passed from the exam and the others students have already failed and he have told me that you are one of the failed students and I become so disappointed .. but next day when I went to the faculty I saw that I have not failed and then become very

happy ….. when I heard that I did not failed